Diyalog ve Hoşgörü Projesi

 

Sosyal Değişim Derneği ve “Irkçılığa ve Milliyetçiliğe DurDe” Girişimi, Mart 2009 tarihinden beri ortak stratejilerini nefret suçları ve hoşgörüsüzlük ile mücadele olarak belirlemiştir.  Bu strateji, 2009-2013 yılları için öngörülmüştür. Önerilen proje, bu stratejinin bir parçası olarak tasarlanmıştır. Bu stratejinin üç ana hedefi vardır:

  1. Nefret suçları ve hoşgörüsüzlük konusunda bir yasa taslağı hazırlanması ve bu taslağın ilgili kurumlarca dikkate alınması için geniş çaplı kampanya ve lobi faaliyetlerinin sürdürülmesi,
  2. Nefret suçları ve hoşgörüsüzlük konularında veri toplayacak ve bu verileri ilgili kurumlar ve kamuoyu ile paylaşarak bu tür suçlara karşı mücadelede etkin rol oynayacak bir izleme merkezinin kurulması,
  3. Nefret suçları ve hoşgörüsüzlüğe karşı ulusal bir sivil toplum örgütleri ağı kurulması.

Bu proje Açık Toplum Vakfı tarafından desteklenmektedir.

1. Nefret suçları, ırkçı ve etnik ayrımcılık karşıtı ağ

Sosyal Değişim Derneği, 2010 yılının başından bu yana nefret suçları, ırkçı ayrımcılık ve etnik ayrımcılık mağduru kesimleri temsil eden örgütler arasında oluşturulacak bir platform için çaba harcamaktadır. Bu amaçla Ankara, İzmir ve İstanbul’da düzenlenen üç toplantıya 250 civarında kişi ve 40’ın üzerinde kurum katılmıştır. Bu girişimin devamı olarak son toplantı 2 Ekim’de yine Ankara’da gerçekleşti. Bu son toplantıyla birlikte platform kurma konusunda somut adımlar atılması kararı alındı.

Bu ağ, sivil toplum örgütleri arasında nefret suçları ile mücadele için bölgesel ve ulusal işbirliğini kuracak ve güçlendirecektir. Bu işbirliği, üye STÖ’lerin kapasitelerini artırmalarına katkıda bulunarak insan haklarının savunulmasını daha etkin hale getirecektir.

Bu bağlamda, Proje kapsamında Türkiye’nin 7 bölgesini kapsayan ulusal bir ağ kurulması hedeflenmektedir. Irkçılık, yabancı düşmanlığı, etnik ayrımcılık ve nefret suçları ile mücadele eden tüm bölgesel sivil toplum örgütlerini ve sendikalar, kadınlar, yerel otoriteler vb. diğer ilgililerin de ağa katılımı için çaba harcanacaktır.

Bu ağ şu olanakları sunacaktır:

  • Önceliklerin belirlenmesi ve çözüm önerileri geliştirilmesi için sivil toplumun katılımı,
  • Yerel, bölgesel ve ulusal paydaşları bir araya getirmeyi amaçlayan bir forum,
  • Nefret suçları ve ırkçı ayrımcılık ile mücadelede ortak tutumlar geliştirilmesi,
  • Etkin iletişim kanallarının oluşturulması,

Ağın çalışma grupları (medya izleme grubu, mağdurlara destek grubu, savcılar, vb.) oluşturulacaktır. Kurulacak web sitesi, bilgi paylaşımı, tartışmalar ve eyleme geçmek için gereken iletişim platformu olacaktır.

2. Medya izleme faaliyeti

Nefret suçları konusunda yürütülecek medya izleme faaliyeti, içinde bulunduğumuz durumun tahlil edilmesi ve tehlike ve risklerin ortaya çıkarılması için yardımcı olacaktır. Aynı zamanda, nefret suçları ile mücadelede mağdur grupların birlikte mücadele etmesi ve aralarındaki sorunların aşılmasının yollarının bulunmasına da yardımcı olacaktır. İzleme, nefret suçları konusundaki mevcut durumun tespit edilmesini sağlayacak ve böylece bu tür suçlar kamuoyunda görünür kılınacaktır.

Uzun vadede bu faaliyetin amacı şu hususlara katkıda bulunmaktır:

  • Kamuoyunda nefret suçları ve hoşgörüsüzlük ile mücadele olanakları konusunda farkındalık yaratmak,
  • Nefret suçu kapsamına giren ceza davalarına öncelik verilerek bu kapsamda ele alınmasını sağlamak,
  • İşlenen nefret suçları, görülen davalar ve sonuçları ile ilgili doğru veri ve istatistikleri toplayıp işleyerek yayımlamak,

3. Forum

Ağ yılda bir kez tüm katılımcıları ile birlikte bir forum düzenleyecektir.  Yerel, bölgesel ve ulusal paydaşları bir araya getirecek olan bu forum, deneyimlerin paylaşıldığı, diyalog ve tartışmaların yürütüldüğü bir alan olacaktır. Forumun amacı, sivil toplum kuruluşlarının arasındaki sorunları tartışarak, çözmesi ve böylece birleşik bir mücadele için gereken ortak stratejilerin oluşturulmasıdır.

Destekleyen kurum:

Açık Toplum Vakfı